17.12.2018.

Заменки


                                                      

  Заменките се зборови кои означуваат или посочуваат предмети, суштества и појави.
Според значењето заменките се делат на три групи: лични, лично-предметни и показни заменки.
1.Лични заменки
Со личните заменки се означува односот на учесниците во разговорот(односот кон говорната ситуација).
Еднина                                  Множина
1л. јас                                         1л. ние
2л. ти                                          2л. вие
3л. тој, таа, тоа                          3л. тие

прво лице – лицето што зборува (јас, ние);
второ лице – лицето кому му се зборува (ти, вие);
трето лице – лице кое се споменува во говорот, а не мора да биде присутно (тој, таа, тоа, тие).


Лично-повратна заменка(себе, се и себе, си)-нема подметска форма.

Личните заменки имаат долги и кратки форми за директен и индиректен предмет.
                      еднина
            директен                           индиректен
            предмет                             предмет
1л.јас:  мене, ме;                            мене, ми
2л.ти:   тебе, те;                             тебе, ти
3л.тој:  него, го ;                            нему, му
     таа:  неа, ја;                               нејзе, ѝ
     тоа: него, го;                              нему, му
                 множина
            директен                         индиректен
            предмет                           предмет
1л.ние:нас, нè;                            нам, ни
2л.вие:вас, ве;                             вам, ви
3л.тие:нив, ги;                             ним, им
еднина и множина
директен предмет:себе(си),се
индиректен предмет:себе(си),си

2.Лично-предметни заменки
Лично-предметни заменки се: кој, што и чиј и изведени од нив.
Според значењето и функцијата се делат на:
прашални(кој?, што?, чиј?), односни(кој,којшто,што,чиј,чијшто), одречни(никој,ништо,ничиј)
општи(секој, сешто, сечиј) и неопределени(некој, нешто, нечиј, кој било, кој-годе).

3.Показни заменки
Тие посочуваат просторно и временски, лица и предмети во однос на лицето што зборува.

овој, оваа, ова; овие(за блиски предмети до лицето што зборува);
оној, онаа, она; оние(за оддалечени предмети,но лицето што зборува ги гледа);
тој, таа, тоа; тие(за предмети блиски до соговорникот).

Таа вози велосипед.
                                     Да го провериме нашето знаење!

Вежба за заменки (за лични заменки-отвори го линкот)


Вежби за показни заменки(за домашна работа)

Препишете ги овие реченици во тетратките за домашна работа. При тоа на местото од празните линии внесете ги потребните форми од показните заменки.

1.  Денес го купив ___________ молив.
2.  ________ книга ја добив како награда.
3. Со ___________ шестар работам на час по геометрија.
4. ___________ очила ги носела баба ми.
5. ____________ јаболка се многу вкусни.
6. Со _______________ чанта се служам три години.
7. Денес ги купивме  ____________ круши.


Нема коментара:

Постави коментар