28.03.2019.

Од мојата автобиографија-сложувалки

Сложувалките што ги составувавме на часот: „Од мојата автобиографија“- според упатствата на наставникот, осмо одделение

 
                         


  
26.02.2019.

Најнови лични творби

Езерото е вечна инспирација. Новата генерација шестоодделенци пишуваше на оваа тема. 
Прочитајте ги нивните творби! Езерска слика
Крај езеро галеб стои
своите дечиња го строи.
Рибарот по езерото плови
со јадица риби лови.

Лебедот на езерото мирно спие
своите крилја нежно ги крие.
Ветерот од југ се јави
езерски бранови ќе прави
-Аммар Калчиноски
Сонцето над езерото
Зрак по зрак се редат
ко прекрасни момински коси
синилото на водата ги прима
брановите лесно ги носи

Утрото е волшебно
најубав, совршен мир
штом сонцето изгрева
над езерската шир

И зајдисонцето е бајка
над езерото мило
со своите раце
радост тоа свило

-Таида Шерифоска
Езерска слика
Езерото е рајска убавина
сончеви зраци го греат
лебеди и гулаби се смеат
езерска песна му пеат

Лебедот на езерото
мирно си спие
своите крилја ги гали 
и нежно ги трие.

-Анел Мијадиноски
Езеро
Крај езеро гулаб стои
гулапчиња свои брои
чамецот брзо плови
рибарот рипчиња лови

Крај езеро деца стојат
лебедите по ред ги бројат
се спушти и сонцето
како од врв кормило

-Нејла Имероска

Езерска убавина
Езерото тивко и мирно
големо, сино и ширно
Рибарот риби лови
со кајчето тивко плови.

Крај езеро лебед стои
своите деца ги брои
ветерот тивко дува
мајка дечиња чува.

- Демка Шајноска

Езерска слика

Езеро рајско убаво
слатко, бисерно, чудесно
крај тебе птица пее
од југ сонце топло грее

 Крај езеро  се шетам
ветерот нежно вее,
птицата песна пее.

Лебедот како украс бел
низ езерото броди
со раширени крилја цел
како цар низ водата оди

Кајче низ езерото плови 
со бранчиња палави се бори
рибарот рипчиња лови
цела ноќ патува до зори

-Авнија Шајноски

Езерска слика

Езеро мое мило
покрај Охрид си се скрило.
На твоите  бранови
кајчето вешто плови,
а рибарот риби лови.

Лебедот мирно броди,
дечиња свои по него води,
ветерот слини бранови крева,
песокот на брегот прави врева.

- Адријан Бадалоски

Езеро
Езеро мое, езеро драго
најубав шарен цвет
во целиот свет

Езерска е бајка
лебед штом видам
среќна да бидам

Езерото приказни плете
риби ќе ловам
со кајче ќе пловам

-Илхана БизатоскаЕзеро

Езерото е многу убаво
Сонцето со зраци го грее.
Езерото бистро и светло
од водата со ведрина ни се смее.

На небото галеби летаат
езерски песни ни даруваат.
Ветерот понекогаш силно дува
лебедот со кеилја дечиња чува.

-Нафис Калчиноски

Езерска слика

Езеро мое со волшебен сјај
прекрасен воден си рај
златно сонце весело те грее
Езерото нам ни се смее

Крај езеро голем штрк стои
своите деца ги строи
галебот весело над него лета
гулапчиња со него си шета.

-Ведрит Цаноски

Езерска слика

Езерце мое мало и сино
ти го красиш Охрид град
над тебе грее сонце златно
како слика на бело платно

-Ханиса КалчиноскаЕзеро
Над Струга сонцето грее
езерото срамежливо се смее
брановите силно трубат
во песокта на брегот се губат

-Салих Салоски

Езерска слика
Езеро- росна убавино,
Сонце- светла сончевино,
бисерна синевино,
неискажана срцевино.

Останав без збор,
пред галеби во хор,
со лебеди се смеам,
за езерото ќе пеам.

-Аида Селимоска


17.12.2018.

Заменки


                                                      

  Заменките се зборови кои означуваат или посочуваат предмети, суштества и појави.
Според значењето заменките се делат на три групи: лични, лично-предметни и показни заменки.
1.Лични заменки
Со личните заменки се означува односот на учесниците во разговорот(односот кон говорната ситуација).
Еднина                                  Множина
1л. јас                                         1л. ние
2л. ти                                          2л. вие
3л. тој, таа, тоа                          3л. тие

прво лице – лицето што зборува (јас, ние);
второ лице – лицето кому му се зборува (ти, вие);
трето лице – лице кое се споменува во говорот, а не мора да биде присутно (тој, таа, тоа, тие).


Лично-повратна заменка(себе, се и себе, си)-нема подметска форма.

Личните заменки имаат долги и кратки форми за директен и индиректен предмет.
                      еднина
            директен                           индиректен
            предмет                             предмет
1л.јас:  мене, ме;                            мене, ми
2л.ти:   тебе, те;                             тебе, ти
3л.тој:  него, го ;                            нему, му
     таа:  неа, ја;                               нејзе, ѝ
     тоа: него, го;                              нему, му
                 множина
            директен                         индиректен
            предмет                           предмет
1л.ние:нас, нè;                            нам, ни
2л.вие:вас, ве;                             вам, ви
3л.тие:нив, ги;                             ним, им
еднина и множина
директен предмет:себе(си),се
индиректен предмет:себе(си),си

2.Лично-предметни заменки
Лично-предметни заменки се: кој, што и чиј и изведени од нив.
Според значењето и функцијата се делат на:
прашални(кој?, што?, чиј?), односни(кој,којшто,што,чиј,чијшто), одречни(никој,ништо,ничиј)
општи(секој, сешто, сечиј) и неопределени(некој, нешто, нечиј, кој било, кој-годе).

3.Показни заменки
Тие посочуваат просторно и временски, лица и предмети во однос на лицето што зборува.

овој, оваа, ова; овие(за блиски предмети до лицето што зборува);
оној, онаа, она; оние(за оддалечени предмети,но лицето што зборува ги гледа);
тој, таа, тоа; тие(за предмети блиски до соговорникот).

Таа вози велосипед.
                                     Да го провериме нашето знаење!

Вежба за заменки (за лични заменки-отвори го линкот)


Вежби за показни заменки(за домашна работа)

Препишете ги овие реченици во тетратките за домашна работа. При тоа на местото од празните линии внесете ги потребните форми од показните заменки.

1.  Денес го купив ___________ молив.
2.  ________ книга ја добив како награда.
3. Со ___________ шестар работам на час по геометрија.
4. ___________ очила ги носела баба ми.
5. ____________ јаболка се многу вкусни.
6. Со _______________ чанта се служам три години.
7. Денес ги купивме  ____________ круши.