17.04.2016.

Вежби за атрибут-седмо одделение

Пред вас се неколку сложувалки што треба да го составите.
Внимателно работете, а внимавајте и на времето!

  ГРУПА 1-ДЕЦА


provided by flash-gear.comГРУПА 2-ЈАБОЛКАprovided by flash-gear.com

ГРУПА 3 и 4-ЛОШИ ДЕЦА
provided by flash-gear.com
 Во прилог следува организацијата на часот :-)
 
                            ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ

Активности на наставникот Активности на ученикот
-Наставникот подготвил наставен лист со цел
примена на техниките грозд и вртелешка за учените реченични членови и за синтаксата како дел од науката за јазикот;
-Ги дели во групи преку интересна игра/ кој има црвена блуза или кафеави очи, или патики или преку броење-поделени во три/четири групи;
-дава упатства за пополнување на гроздот: пополнуваат едно поле, па го предаваат листот на другата група, па сите три листа се вртат додека не се пополнат и листовите се вратат кај групата која започнала со решавање;
(работат 5 минути)
-Анализа на гроздот преку прашања и одговори, а листовите се лепат на таблата или во делот кај што е македонското катче;
_____________________________________
-Наставникот преку пантомима ја објаснува реченицата :
Детето јаде јаболко.
-ја пишува реченицата на табла;
-бара од учениците да направат анализа-индивидуално (подмет, прирок, предмет) ;
-пишува повторно на таблата:
Детето јаде вкусно јаболко.
-поттикнува на објаснување и откривање на атрибутот како второстепен член;
-дава дополнителни информации за различни типови атрибут;
-дава задача еден од групите на листот со грозд да допише атрибут;
-дава насока за синтеза на наученото;
_______________________________________
-дава вежби за атрибут;/во парови
*самооценување-семафор(наставникот им дели картончиња во црвена, жолта и зелена боја со објаснување дека ако сметаат дека точно решиле, на крајот од задачата го подигаат зеленото картонче, ако не се сигурни-жолтото, а ако сметаат дека не решиле точно-црвеното);
-некои од вежбите брзо се проверуваат;
_______________________________________
-Завршна активност:
На нашиот блог Роземак што претходно е отворен на зададената страница добиваат сложувалка која треба да ја состават: членовите од сите групи се до компјутерот, даваат сугестии, а еден ученик ја составува.
По составената слика составуваат реченица во која ќе има атрубут-вежбата има натпреварувачки карактер-кој е најбрз и точен е победник;
Сликите се со ЕКО содржина; насилство меѓу врсниците; и слика со порака за меѓуетничка толеранција;

_______________________________________
-соопштува следни активности.
Домашна задача:вежби за атрибут/ www.rozemak-rozemak.blogspot.com
(вежбите се по нивоа: прво, второ, трето)
прво ниво: петките и четворките пишуваат текст со употреба на атрибути;
второ ниво: тројките пишуваат реченици со атрибути,
трето ниво: двојките пишуваат именки со атрибути.
-Пишуваат грозд и со примена на техника вртелешка се утврдува за учените реченични членови и за синтаксата;
-се групираат според упатствата на наставникот;
-работат во групи, пополнуваат грозд и работат применувајќи ја техниката вртелешка;
(работат 5 минути)
-анализа на гроздот преку прашања и одговор;
- се лепат листовите на македонското катче;
-Внимателно следат објаснување на наставникот, обидувајќи се да ја разрешат пантомимата;
- Анализираат реченица на табла и во тетратка(индивидуално);
-објаснуваат подмет, прирок, предмет;
-внимаваат и активно се вклучуват во објаснувањето за атрибут разгледувајќи ја реченицата;
-еден ученик од секоја група допишува на листовите атрибут
_______________________________________
-решаваат вежби;/во парови
-добиваат наставен лист со вежби-дополнуваат, а потоа го подигнуваат црвеното, жолтото или зеленото картонче;
-учествуваат во усно проверување на вежбите;
-прашуваат во врска со некои проблематични
прашања.
______________________________________
Пноделени во групи учествуваат во завршната активност:
*составуваат сложувалка на Роземак;
*по добиената слика составуваат реченица со атрибут;
*внимаваат на брзината;
*најбрзиот и најточниот е победник.


ЗАБЕЛЕШКА: ако има проблеми со интернет врската или компјутерите вежбата ќе се направи со печатени сложувалки;
_______________________________________

-Прашуваат во врска со некои нејасни работи поврзани со содржината, прашуваат околу домашната.______________________________________
ЦЕЛ на домашната: примена на знаење за атрибут
Следење ученици:
Мислење на наставникот:
 ДОМАШНА ЗАДАЧА: 
Прво ниво/петки и четворки: Напишете текст(најмалку десет реченици) со употреба на атрибути.
Второ ниво/тројките:Напишете пет реченици во кои ќе употребите атрибут.
Трето ниво/ двојките: Напишете именки со атрибути- десет

Нема коментара:

Постави коментар